Aktualny Statut Klubu

STATUT KLUBU ASTRONOMICZNEGO ALMUKANTARAT
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.

Klub Astronomiczny Almukantarat jest zarejestrowanym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

§ 2.

Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
1) Klubie – oznacza to Klub Astronomiczny Almukantarat;
2) Członkach – oznacza to Członków Klubu;
3) Członkach Zwyczajnych – oznacza to Członków Zwyczajnych Klubu;
4) Członkach Honorowych – oznacza to Członków Honorowych Klubu;
5) Członkach Wspierających – oznacza to Członków Wspierających Klubu;
6) Członkach z głosem stanowiącym – oznacza to Członków Zwyczajnych oraz Członków Honorowych;
7) Zjeździe – oznacza to Zjazd Klubu;
8) Zarządzie – oznacza to Zarząd Klubu;
9) Komisji Rewizyjnej – oznacza to Komisję Rewizyjną Klubu;
10) Prezesie – oznacza to Prezesa Klubu;
11) Sekretarzu – oznacza to Sekretarza Klubu;
12) Skarbniku – oznacza to Skarbnika Klubu;
13) Kapitule – oznacza to Kapitułę Członkostwa Honorowego.

§ 3.

1. Klub może być założycielem lub członkiem związków stowarzyszeń na zasadach określonych w przepisach obowiązujących stowarzyszenia.
2. Klub może być członkiem organizacji międzynarodowych, o ile cele tych organizacji nie są sprzeczne ze statutowym celem Klubu.
3. Procedurę wstępowania Klubu do związków stowarzyszeń oraz organizacji międzynarodowych określają statuty i regulaminy tych organizacji.

§ 4.

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Do realizacji celu statutowego Klub może prowadzić działania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa.

Rozdział 2
Cel Klubu i sposoby jego realizacji
§ 5.

Celem Klubu jest działanie na rzecz rozwoju zainteresowań w zakresie astronomii i nauk pokrewnych, zwłaszcza wśród młodzieży.

§ 6.

1. Klub prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1) organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży zainteresowanej astronomią lub naukami pokrewnymi, seminariów, warsztatów, prelekcji, pokazów i innych spotkań o charakterze popularnonaukowym, oraz programów stypendialnych i szkoleniowych skierowanych do młodzieży (85.59.B).
2. Klub prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1) prowadzenia internetowych serwisów informacyjnych z dziedziny rozwoju nauki i innej działalności internetowej mającej na celu promocję astronomii i nauk pokrewnych (63.12.Z);
2) organizowania kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób objętych działalnością Klubu, w szczególności warsztatów, prelekcji, wystaw, pokazów i konkursów skierowanych do młodzieży (85.59.B);
3) wydawania książek, informatorów, materiałów szkoleniowych o tematyce astronomicznej lub bliskiej astronomii (58.11.Z);
4) prowadzenia innej działalności wydawniczej w celu promocji astronomii i nauk pokrewnych (58.19.Z);
5) prezentowania właściwym organom administracji publicznej opinii, wniosków i postulatów dotyczących celu statutowego, współpracy z organami administracji publicznej, organizacjami międzynarodowymi, organizacjami społecznymi, przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, osobami fizycznymi oraz innymi jednostkami w celu promocji astronomii i nauk pokrewnych (94.12.Z).

§ 7.

Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
1) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
2) wydawania książek (58.11.Z);
3) wydawania czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);
4) pozostałej działalności wydawniczej (58.19.Z);
5) działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
6) działalności związanej z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);
7) działalności związanej z oprogramowaniem (62.01.Z);
8) działalności portali internetowych (63.12.Z);
9) działalności agencji informacyjnych (63.91.Z);
10) działalności agencji reklamowych (73.11.Z);
11) dzierżawy własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z).

Rozdział 3
Członkowie Klubu
§ 8.

1. Członkami są Członkowie Honorowi, Członkowie Zwyczajni i Członkowie Wspierający. Różnych typów członkostwa nie można łączyć.
2. Członkami mogą być osoby fizyczne, które akceptują cel statutowy Klubu i deklarują chęć działania zgodnie ze Statutem Klubu.
3. Członkiem Zwyczajnym albo Członkiem Wspierającym może zostać osoba, która złożyła pisemny wniosek o przyjęcie w poczet odpowiednio Członków Zwyczajnych albo Członków Wspierających, podpisany przez kandydata oraz co najmniej dwóch Członków Honorowych lub Członków Zwyczajnych. Wniosek przyjmuje Zarząd bezwzględną większością głosów.
4. Członek Wspierający na swój wniosek w formie dokumentowej, po zatwierdzeniu przez Zarząd zwykłą większością głosów może zostać Członkiem Zwyczajnym.
5. Członek Zwyczajny na swój wniosek w formie dokumentowej, po zatwierdzeniu przez Zarząd zwykłą większością głosów może zostać Członkiem Wspierającym.
6. Członkiem Honorowym zostaje Członek Zwyczajny albo Członek Wspierający, który wniósł wybitny wkład w działalność Klubu, na wniosek w formie dokumentowej:
1) członka Zarządu;
2) członka Komisji Rewizyjnej;
3) co najmniej 1/5 Członków z głosem stanowiącym, złożony Przewodniczącemu Kapituły, po zatwierdzeniu przez Kapitułę w głosowaniu tajnym jednogłośnie przy obecności co najmniej 2/3 jej członków. Kapituła składa się z Przewodniczącego Kapituły, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Przewodniczący Kapituły:
1) wybierany jest przez Zjazd w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, na kadencję trwającą do wyboru następnego Przewodniczącego Kapituły;
2) może zostać odwołany przez Zjazd w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów;
3) zwołuje oraz prowadzi obrady nad wnioskami dotyczącymi przyznania Członkostwa Honorowego nie później niż 90 dni od ich złożenia.
8. Członek Honorowy zostaje Członkiem Zwyczajnym na wniosek w formie dokumentowej co najmniej 1/3 Członków z głosem stanowiącym, po zatwierdzeniu przez Zjazd zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
9. Członek Honorowy zostaje Członkiem Zwyczajnym albo Członkiem Wspierającym po złożeniu oświadczenia wobec Zarządu w formie dokumentowej.

§ 9.

1. Członkom przysługuje prawo do:
1) udziału w Zjazdach i składania na nich wniosków;
2) zapoznawania się z decyzjami i uchwałami podjętymi przez organy Klubu;
3) odwoływania się od uchwał i decyzji Zarządu do Zjazdu;
4) korzystania z pomocy merytorycznej i organizacyjnej Klubu;
5) korzystania z majątku Klubu i innych organizacji, których członkiem jest Klub – na zasadach określonych statutami tych organizacji – do realizacji celu statutowego;
6) bycia członkiem komisji stałych i zespołów problemowych powołanych przez Zarząd;
7) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutów organizacji, których członkiem jest Klub.
2. Członkom Honorowym i Członkom Zwyczajnym przysługuje ponadto prawo do:
1) udziału w sposób czynny i bierny w wyborach Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
2) udziału w sposób czynny i bierny w wyborach władz organizacji, których członkiem jest Klub – na zasadach określonych w statutach.

§ 10.

1. Do obowiązków Członków należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu;
2) realizowanie uchwał i decyzji władz Klubu;
3) opłacanie regularnie składki członkowskiej na rzecz Klubu;
4) informowanie Zarządu o aktualnych danych kontaktowych;
5) dbanie o wizerunek i majątek Klubu.
2. Do obowiązków Członków Zwyczajnych należy ponadto:
1) aktywny udział w działalności Klubu;
2) udział w Zjazdach.
3. Członkowie Honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
4. Wysokości składek członkowskich dla Członków Zwyczajnych i Członków Wspierających są sobie równe.

§ 11.

Utrata członkostwa następuje w przypadku:
1) złożenia Zarządowi oświadczenia o wystąpieniu z Klubu w formie dokumentowej;
2) uchwały Zarządu w przedmiocie wykreślenia Członka z powodu jego postępowania sprzecznego z celem statutowym bądź niewypełniania obowiązków członkowskich. Wykreślonemu przysługuje, w terminie 90 dni od przesłania informacji, możliwość złożenia odwołania w formie dokumentowej do Zarządu. Odwołanie rozpatruje Zjazd podczas najbliższego Zjazdu. W przypadku uznania odwołania, członkostwo zostaje przywrócone ze skutkiem natychmiastowym. Zarząd nie może pozbawić członkostwa w Klubie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także Członków Honorowych;
3) śmierci Członka. W takim przypadku Członek Honorowy pośmiertnie otrzymuje tytuł Odznaczonego Odznaką Członka Honorowego.

§ 12.

Utrata członkostwa nie oznacza jednoczesnego umorzenia wzajemnych zobowiązań Klubu i osoby, której członkostwo ustało.

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 13.

Organami władz Klubu są:
1) Zjazd;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§ 14.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa od momentu wyboru podczas Zjazdu do momentu wyboru nowych władz na kolejnym Zjeździe zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 15.

Na każdym szczeblu władz Klubu jest możliwe udzielenie przez członka danego organu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

§ 16.

1. Uchwały i decyzje organów władz Klubu podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. Do ważności uchwał i decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej 1/2 liczby członków tych organów.
3. Głosowania są jawne, chyba że Statut stanowi inaczej. Głosowanie może zostać również utajnione zgodnie z regulaminem obrad Zjazdu, regulaminem pracy Zarządu lub regulaminem pracy Komisji Rewizyjnej.
4. Przez obecność rozumie się udział w głosowaniu.

§ 17.

1. Dopuszczony jest zdalny udział w pracach władz Klubu w sposób określony w odpowiednich regulaminach.
2. Środki zdalnego udziału muszą zapewniać ustalenie tożsamości uczestnika, komunikację z innymi uczestnikami organu oraz możliwość głosowania.

Oddział 1
Zjazd Klubu
§ 18.

Najwyższą władzą Klubu jest Zjazd. Zjazdy dzielą się na:
1) zwyczajne – zwoływane uchwałą Zarządu, na dzień przypadający najwcześniej dwa miesiące przed upływem 2 lat od poprzedniego Zjazdu zwyczajnego i nie później niż dwa miesiące po upływie tych 2 lat;
2) nadzwyczajne – zwoływane uchwałą Zarządu albo uchwałą Komisji Rewizyjnej w przypadkach wskazanych w § 23.

§ 19.

W Zjazdach biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – Członkowie Honorowi i Członkowie Zwyczajni;
2) z głosem doradczym – Członkowie Wspierający, osoby zaproszone przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

§ 20.

1. Do podejmowania uchwał i decyzji w trakcie Zjazdu jest wymagana obecność co najmniej 1/3 liczby Członków Zwyczajnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uchwały w sprawie zmian Statutu lub likwidacji Klubu zapadają większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 Członków Zwyczajnych.
3. W przypadku Zjazdu zwyczajnego i niespełnienia wymogu z ust. 1, Zarząd wyznacza nowy termin Zjazdu, który powinien się odbyć nie później niż 21 dni od ostatniego terminu.
4. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej odbycie się Zjazdu w ustalonym miejscu i terminie, organ władz Klubu zwołujący Zjazd wskazuje uchwałą nowe miejsce lub nowy termin Zjazdu przypadający nie później niż 30 dni po ustaniu siły wyższej. Przez „ siłę wyższą” należy rozumieć okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne lub niemożliwe do uniknięcia, w szczególności klęski żywiołowe, epidemie, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, decyzje administracyjne, kataklizmy społeczne, konflikty zbrojne albo katastrofy budowli lub budynków.

§ 21.

Do kompetencji Zjazdu należy:
1) uchwalanie regulaminu oraz porządku obrad Zjazdu;
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3) wyznaczanie kierunków działalności i zasad gospodarowania majątkiem Klubu;
4) uchwalanie wysokości składek członkowskich;
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu;
6) wybór oraz odwoływanie członków Zarządu, Prezesa, członków Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Kapituły;
7) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych na Zjeździe;
9) uchwalanie zmian Statutu Klubu zgodnie z § 40;
10) podejmowanie uchwał dotyczących likwidacji Klubu zgodnie z § 40 oraz § 41.

§ 22.

1. Zarząd informuje Członków o dacie i miejscu Zjazdu zwyczajnego najpóźniej 3 miesiące przed datą Zjazdu.
2. Zarząd przedstawia Członkom propozycję porządku Zjazdu zwyczajnego najpóźniej 10 dni przed datą Zjazdu.

§ 23.

1. Zjazd nadzwyczajny może zostać zwołany przez Zarząd, bezwzględną większością głosów, na wniosek w formie dokumentowej:
1) członka Zarządu;
2) członka Komisji Rewizyjnej;
3) co najmniej 1/5 Członków z głosem stanowiącym.
2. Zarząd zwołuje Zjazd nadzwyczajny w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, jeśli liczba członków Komisji Rewizyjnej wybranych przez Zjazd wynosi mniej niż 2.
3. Komisja Rewizyjna zwołuje Zjazd nadzwyczajny w przypadku, gdy:
1) Zarząd nie przedstawia Komisji Rewizyjnej podpisanego sprawozdania finansowego przed upływem terminu wskazanego przez przepisy dotyczące rachunkowości;
2) Zarząd uniemożliwia przeprowadzenie kontroli;
3) Komisja Rewizyjna stwierdza istotne naruszenie postanowień Statutu po przeprowadzonej kontroli działań Zarządu;
4) Komisja Rewizyjna wstrzymuje wykonalność uchwał lub decyzji Zarządu zgodnie z § 33 ust. 2;
5) co najmniej 1/3 Członków z głosem stanowiącym przedstawia Komisji Rewizyjnej wniosek o zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego.
4. Komisja Rewizyjna zwołuje Zjazd nadzwyczajny w celu uzupełnienia składu Zarządu, gdy członkowie Zarządu wybrani przez Zjazd stanowią mniej niż 1/2 liczby członków Zarządu określonej na początku kadencji.
5. Komisja Rewizyjna może samodzielnie zwołać Zjazd nadzwyczajny w celu odwołania Zarządu Klubu.
6. Wniosek o zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego musi zawierać proponowany porządek obrad.
7. Organ władz Klubu, do którego skierowano wniosek o zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego, podejmuje decyzję podczas posiedzenia, bezwzględną większością głosów w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
8. Organ władz Klubu zwołujący Zjazd nadzwyczajny wyznacza datę Zjazdu nadzwyczajnego na dzień wypadający nie wcześniej niż 30 dni oraz nie później niż 90 dni od dnia wpłynięcia wniosku o zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego lub wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 2, ust. 3. i ust. 4.
9. Organ władz Klubu zwołujący Zjazd nadzwyczajny informuje Członków o zwołaniu Zjazdu nadzwyczajnego, przekazując jego datę, miejsce i proponowany porządek obrad, nie później niż 3 dni od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu Zjazdu nadzwyczajnego.
10. Od momentu wpłynięcia do Komisji Rewizyjnej wniosku o zwołanie Zjazdu nadzwyczajnego w celu odwołania Zarządu do zakończenia tegoż Zjazdu § 11. ust. 2. oraz § 25. ust. 4. nie mają zastosowania.

Oddział 2
Zarząd Klubu
§ 24.

1. Członkami Zarządu są Członkowie wybrani przez Zjazd lub powołani na podstawie § 29 ust. 4, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
2. Członkami Zarządu mogą być tylko Członkowie Honorowi lub Członkowie Zwyczajni, którzy nie byli skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. W przypadku skazania w trakcie kadencji członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, członkostwo w Zarządzie wygasa w momencie uprawomocnienia się wyroku.
4. Liczbę członków Zarządu do następnego Zjazdu zwyczajnego określa każdorazowo Zjazd zwyczajny. Liczba ta wynosi minimum 7, a maksimum 9.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Klubu i podejmowanie uchwał w okresie między Zjazdami;
2) sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją celu Klubu oraz nad budżetem, majątkiem i prawami niemajątkowymi Klubu;
3) określanie zasad uczestnictwa w spotkaniach i w innej działalności Klubu;
4) przyjmowanie Członków zgodnie z § 8;
5) sporządzanie, podpisywanie i przekazywanie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej sprawozdania finansowego;
6) zwoływanie Zjazdów zwyczajnych i nadzwyczajnych zgodnie z § 22 i § 23;
7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
8) powoływanie Biura Klubu, komisji stałych lub zespołów problemowych, działających doraźnie;
9) podejmowanie współpracy międzynarodowej;
10) koordynowanie pracy Członków;
11) uchwalanie rocznego budżetu Klubu;
12) uchwalanie rocznych planów pracy Klubu;
13) windykacja oraz umarzanie zobowiązań względem Klubu;
14) zwalnianie Członków Zwyczajnych z obowiązku udziału w Zjeździe;
15) przyjmowanie sprawozdań z działalności komisji stałych, zespołów problemowych oraz Członków;
16) podejmowanie uchwał dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i jej zakresu;
17) zarządzanie reprezentacją graficzną Klubu.

§ 26.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub obligatoryjnie na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
3. Prezes informuje Komisję Rewizyjną o planowanych posiedzeniach Zarządu – dacie, miejscu i proponowanym porządku obrad.

§ 27.

1. Zjazd wybiera członków Zarządu w głosowaniu tajnym. Członkami Zarządu zostają osoby z największą liczbą głosów, jeśli liczba ta wynosi co najmniej 1/2 liczby głosów możliwych do zdobycia.
2. W przypadku nieobsadzenia wszystkich miejsc zgodnie z ust. 1, Zjazd może w szczególności:
1) przeprowadzić głosowanie uzupełniające;
2) ograniczyć liczbę członków Zarządu do liczby osób już wybranych, jednak nie mniejszej niż 7.
3. Zjazd wybiera Prezesa w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród członków Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
4. Jeżeli w głosowaniu na Prezesa żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie spośród dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 28.

1. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, odbywającym się podczas Zjazdu, członkowie Zarządu wybierają spośród siebie, bezwzględną większością głosów, Sekretarza i Skarbnika. Funkcji Prezesa, Sekretarza i Skarbnika nie można ze sobą łączyć.
2. Prezes przewodniczy pracom Zarządu, zwołuje posiedzenia Zarządu i proponuje ich porządek obrad, pełni funkcje reprezentacyjne i przedstawia Zjazdowi zwyczajnemu kadencyjne sprawozdanie z działalności Zarządu.
3. Sekretarz prowadzi dokumentację Klubu, wydaje zaświadczenia, sporządza protokoły z obrad Zjazdu i posiedzeń Zarządu. Sekretarz zastępuje Prezesa, jeśli ten nie może wykonywać swoich obowiązków.
4. Skarbnik prowadzi dokumentację finansową i skarbową Klubu, prowadzi korespondencję z organami nadzoru finansowego i skarbowego, kontroluje wpłaty składek członkowskich, przygotowuje zeznania podatkowe oraz projekty sprawozdań finansowych Klubu, przygotowuje projekt budżetu rocznego Klubu i nadzoruje jego realizację.
5. Zarząd może utworzyć Biuro Klubu w celu pomocy przy realizacji zadań Sekretarza i Skarbnika. Przewodniczącym Biura Klubu jest Sekretarz.
6. W przypadku utraty członkostwa w Zarządzie, odwołania z funkcji lub rezygnacji Sekretarza lub Skarbnika, Zarząd wybiera odpowiednio nowego Sekretarza lub Skarbnika w ciągu 15 dni.
7. Prezes, Sekretarz lub Skarbnik mogą zrezygnować ze swoich funkcji poprzez oświadczenie złożone Zarządowi w formie dokumentowej.
8. Zarząd może odwołać Sekretarza lub Skarbnika bezwzględną większością głosów, na wniosek członka Zarządu, jeśli Sekretarz lub Skarbnik nie wypełnia lub nie jest w stanie wypełniać swoich obowiązków. Taka decyzja nie oznacza utraty członkostwa w Zarządzie.
9. W przypadku utraty członkostwa w Zarządzie, odwołania z funkcji lub rezygnacji Prezesa jego obowiązki pełni Sekretarz do czasu wyboru nowego Prezesa. W przypadku braku Sekretarza obowiązki Prezesa pełni najstarszy wiekiem członek Zarządu.
10. Zarząd wybiera nowego Prezesa w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów spośród członków Zarządu wybranych przez Zjazd, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Wybór odbywa się na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Kadencja tak wybranego Prezesa trwa do końca kadencji urzędującego Zarządu.

§ 29.

1. Członek Zarządu może zrezygnować z członkostwa w Zarządzie poprzez złożenie oświadczenia Zarządowi w formie dokumentowej.
2. Członek Zarządu może zostać odwołany ze swojej funkcji lub z Zarządu przez Zjazd. Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku rezygnacji lub utraty członkostwa w Zarządzie przez członka Zarządu, Zarząd może pracować w zmniejszonym składzie.
4. Zarząd może uzupełnić swój skład spośród Członków spełniających warunki wyboru do Zarządu, bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, pod warunkiem, że członkowie Zarządu wybrani przez Zjazd nie stanowią mniej niż 1/2 liczby członków Zarządu określonej przez Zjazd zwyczajny.

§ 30.

Członkowie Zarządu nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Oddział 3
Komisja Rewizyjna Klubu
§ 31.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków Honorowych lub Członków Zwyczajnych wybranych przez Zjazd lub powołanych na podstawie § 29 ust. 4 w zw. z § 31 ust. 3, którzy:
1) nie są członkami Zarządu oraz nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; oraz 
2) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa automatycznie, gdy członek Komisji Rewizyjnej przestanie spełniać warunki wskazane w ust. 1.
3. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej, rezygnacji z członkostwa, utraty członkostwa w Klubie lub Komisji Rewizyjnej przez członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członków Zarządu.

§ 32.

1. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, odbywającym się podczas Zjazdu, jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego bezwzględną większością głosów oraz wskazują w uchwale członków Komisji Rewizyjnej, którzy będą mogli reprezentować Klub w umowach i sporach z członkami Zarządu.
2. W przypadku odwołania z funkcji, rezygnacji lub utraty członkostwa w Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącego Komisja Rewizyjna dokonuje ponownego wyboru w ciągu 30 dni od zaistnienia takiej okoliczności.
3. Do czasu wyboru Przewodniczącego jego obowiązki pełni najstarszy wiekiem członek Komisji Rewizyjnej.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub obligatoryjnie na wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej.

§ 33.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przynajmniej raz w trakcie kadencji przeprowadzanie kontroli Zarządu z całokształtu działalności, w szczególności gospodarki majątkiem Klubu, zgodności działania z powszechnie obowiązującym prawem, Statutem oraz uchwałami Zjazdu i Zarządu;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3) wstrzymanie wykonalności uchwał lub decyzji Zarządu;
4) zwoływanie Zjazdu nadzwyczajnego zgodnie z § 23;
5) zatwierdzanie sporządzonego i podpisanego przez Zarząd sprawozdania finansowego;
6) składanie Zjazdowi sprawozdania z działalności i informowanie o wynikach przeprowadzonych kontroli;
7) uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna może wstrzymać wykonalność uchwały lub decyzji Zarządu. Wówczas zwołuje Zjazd Nadzwyczajny w sprawie odwołania uchwały lub decyzji. Wykonalność uchwały lub decyzji jest wstrzymana do czasu zakończenia głosowania w sprawie odwołania uchwały lub decyzji przez Zjazd.

§ 34.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział 5
Sposób reprezentacji Klubu
§ 35.

1. Oświadczenia woli w imieniu Klubu za zgodą Zarządu składać może samodzielnie każdy członek Zarządu.
2. Klub w umowach i sporach z członkami Zarządu reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany uchwałą Komisji Rewizyjnej.

Rozdział 6
Majątek Klubu
§ 36.

Majątek Klubu tworzą nieruchomości, ruchomości, wpływy z tytułu składek członkowskich, zbiórek publicznych, działalności i wierzytelności, a także zapisy, dochody i pożytki z majątku, darowizny, spadki, dotacje oraz wpływy z działalności gospodarczej, jeśli została podjęta.

§ 37.

Cały dochód Klubu przeznaczony jest na realizację celu statutowego.

§ 38.

Zabronione jest:
1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich w rozumieniu przepisów dotyczących działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
2) przekazywanie majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu;
4) umożliwianie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 7
Odznaczenia Klubu
§ 39.

Osoby zasłużone dla działalności Klubu lub popularyzacji astronomii mogą otrzymać odznaczenia Klubu:
1) Odznakę Sympatyka Klubu, na podstawie regulaminu przyjętego przez Zarząd;
2) inne odznaczenia, na podstawie regulaminów przyjętych przez Zjazd lub Zarząd.

Rozdział 8
Zmiana Statutu i likwidacja Klubu
§ 40.

1. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu lub likwidacji Klubu należy do wyłącznej kompetencji Zjazdu. Podejmuje się je zgodnie z § 20 ust. 2.
2. Projekt zmian w Statucie może zostać zgłoszony przez:
1) członka Zarządu;
2) członka Komisji Rewizyjnej;
3) co najmniej 1/5 Członków z głosem stanowiącym, i powinien zostać przesłany w formie dokumentowej do Zarządu.
3. Zarząd włącza projekt zmian w Statucie do propozycji planu obrad najbliższego Zjazdu zwyczajnego lub nadzwyczajnego zwołanego w tym celu.
4. Zarząd przesyła Członkom projekt zmian najpóźniej 30 dni przed planowaną datą Zjazdu.

§ 41.

Uchwała o likwidacji Klubu określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

Rozdział 9
Przepisy przejściowe
§ 42.

Kadencja statutowych organów władz Klubu i osób wchodzących w ich skład sprzed wejścia w życie niniejszych zmian Statutu kończy się zgodnie z czasem ustalonym w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszych zmian Statutu.

Warszawa, 8 października 2023 roku